Clothing Trademarks Filed from Monday Nov. 15 to Sunday Nov. 21, 2021