Clothing Trademarks Filed from Monday Nov. 16 to Sunday Nov. 22, 2020