Clothing Trademarks Filed from Monday Nov. 14 to Sunday Nov. 20, 2022