Clothing Trademarks Registered from Monday Nov. 15 to Sunday Nov. 21, 2021