Clothing Trademarks Registered from Monday Nov. 16 to Sunday Nov. 22, 2020