Clothing Trademarks Registered from Monday Nov. 06 to Sunday Nov. 12, 2017