Clothing Trademarks Registered from Monday Nov. 13 to Sunday Nov. 19, 2023